Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Log.bg (наричан по-долу за краткост Уеб сайт) и всички юридически и физически лица (наричани по-долу за краткост Потребители), които използват услугите на посочения сайт.

Log.bg предоставя на Потребителя следните свои услуги - достъп до текстова и визуална информация и платена регистрация за участие.

Регистрацията в Log.bg се таксува според действащата тарифа, информация за която може да се получи, след като се свържете с нас оттук.

Потребителите, които се регистрират в уеб сайта, е забранено да:

  • Нарушават авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост;
  • Публикуват сайтове призоваващи към насилие, рекламиращи хазарт, оръжие, цигари, наркотици или алкохолни продукти, сайтове с порнографско съдържание.

В сайта не се регистрират всички предложени от Потребителя сайтове. Ако предложението не отговаря на някое от изброените правила, има вероятност да не бъде добавено.

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани в Log.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

Отказ от отговорност

Log.bg не носи отговорност за:

  • загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги, предлагани чрез уеб сайта, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
  • претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите.

Log.bg не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на техническото осигуряване на интернет доставчици на услуги или на телекомуникационните връзки, Потребителите не могат да използват частично или напълно услугите, предоставяни чрез Уеб сайта.

Уеб сайтът си запазва правото едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на Log.bg, за което не се задължава изрично да уведомява Потребителите.