Здраве

Здраве – това е основна ценност в живота, то заема най-висока потребност в йерархията на потребностите на човека.

Съвременната концепция за здравето позволява да се обособят негови основни елементи – физическа, психологическа и поведенческа.

Физическа съставляваща включва ниво на растеж и развитие на органите и системите на организма, а също текущо състояние на тяхното функциониране. Основа за този процес са морфологичните и функционални преобразувания и резерви, осигуряващи физическа работоспособност и адекватна адаптация към външните условия.

Психологическа съставляваща – това е състояние на психическата сфера, което се определя от мотивационни, мисловни, нравствени и духовни компоненти. Основа за това е състоянието на емоционален и умствен комфорт, осигуряващ умствена работоспособност и адекватно поведение. Това състояние е обусловени както от биологични, така и от социални потребности, а също и от възможностите за тяхното удовлетворяване.

Поведенчески елемент – това е външно проявление на състоянието на човека. То се изразява в степен на адекватност на поведение, умение за общуване. Основа е жизнената позиция – активна, пасивна, агресивна, и междуличностни отношения, които определят адекватността на взаимодействие с външна среда и способност за активен труд.

Една от най-важните задачи на всяка държава и на общото като цяло е грижа за здравето на населението. На въпроса какво е това здраве, най-често следва отговор, добро здравословно състояние, тоест със здраве обикновено се определя липсата на заболявания, подразбира се хронични.